Tillbaka   |     Skriv ut

Lars Samuel Lalin

Individ

Född:
1729-00-00
Död:
1785-12-15

Undergrupp i Hisco: Högre ämbetsmän (hiscokod: 20)  
Kön: Man
Upphovsman: Mats Hayen

Beskrivning
Sångmästare 1773—1783. Född 1729.

Var sånglärare i Stockholm sedan medlet af 1700-talet, fick af konung Adolf Fredrik titlarne ”hofsekreterare” och ”kongl. kammarmusikus”.

Erhöll d. 13 febr. 1765 nådig tillstånd att inrätta biljard i Stockholm, mot förbindelse ”att göra en utrikes resa för att samla nya och utsökta musikaliska arbeten, tjenliga både för kyrkan och theatern, koncerter och andra högtidliga tillfällen, och att vid hemkomsten genom kungörelse i allmänna tidningarne tillkännagifva att alla akademier och gymnasier i riket hos Lalin, utan vidare betalning än för afskrifningen, kunde till kyrkomusiker, promotioner och solenne akter erhålla tjenlig musik, när derom med honom korresponderades”.

Han vistades utomlands omkring två och ett halft år och medförde hem ”en ansenlig samling utsökta, dyra och här obekanta musikalier, i synnerhet för sång, af de bästa mästares arbeten, utaf hvilka flera blefvo musikälskare kommunicerade en tid bortåt medelst de å riddarhussalen uppförda s. k. cavalliers-concerter, till hvilka Lalin gaf mestadelen af musiken, som i anseende till den grannlagenhet vid urvalet iakttagits vunnit allas och i synnerhet kännares fullkomliga bifall”.

Lalin fick d. 29 aug. 1770 kongl. resolution på privilegium för sig och arfvingar att i 40 år, jemte biljarden, hålla kaffehusnäring i hufvudstaden. Invaldes till en bland musikaliska akademiens första ledamöter 1771.

År 1773 anstäldes han både såsom sångmästare och skådespelare vid K. Theatern. Död i Stockholm d. 15 dec. 1785. — Gift med Johanna Eleonora Charlotta Ehrenreich (född 1746, död d. 2 juni 1812).

Källa: Dahlgren 1866.