Gäldenärer och borgenärer

Databasen Tidigmoderna konkurser kan användas på många olika sätt. Samtliga konkursärenden mellan 1707 och 1849 finns registrerade, vilket möjliggör fritextsökning efter samtliga uppgifter i Stockholms magistrat och rådhusrätts konkursdiarium.

Det innebär att du kan söka efter samtliga gäldenärer i databasen. De borgenärer som för varje konkursärende finns antecknade i så kallade uppropsprotokoll har i dagsläget bara registrerats i mycket liten utsträckning. De finns endast tillgängliga som skannade bilder. Det innebär att du från respektive konkursärendepost får en länk till de sidor ur uppropsprotokollen som innehåller borgenärerna för den aktuella konkursen.

Vill du se vilka som antecknats som borgenärer i en konkurs, gör så här:

  1. Utgå ifrån en konkursärendepost. T.ex. dnr 4192/1794.
  2. Notera proklamadag. I exemplet 17950112.
  3. Klicka på länken till uppropsprotokollet.
  4. Öppna uppropsprotokollet.
  5. I högerkolumnen leta dig fram till rätt gäldenär.
  6. Listan på borgenärer återfinns därefter i vänsterkolumnen.
  7. Ovanför listan på borgenärer finns även notariens namn.

Med tiden kommer fler borgenärer att registreras i databasen och därmed bli sökbara digitalt.