Ladda ner data

Excel-filer:

Konkursdiarium 1707-1849

SE_SSA_0138_C05a_konkursdiarium_1707_1849_v_026_med_hisco och urvalsposter (17668 poster, 14 MB)

Varje rad i filen representerar ett konkursärende med alla uppgifter ur magistraten och rådhusrättens konkursdiarium 1707-1849. Huvudgäldenärens titel har kodats enligt HISCO (Huvudgrupp- och undergruppskoder). Se sidan om Titelklassificering för mer information.

Den första registrerade volymen i konkursdiariet (SE/SSA/0138/C5a:1) innehåller endast konkursärenden mellan 1707 och 1766 som var oavslutade år 1767. Den är förd i alfabetisk ordning och skapades med anledning av Kongl. Maj:ts Nådige Förordning angående Rymmande för Gäld från den 11 december 1766. Förordningen gav, till skillnad från tidigare förordningar, skydd mot utmätning för gäldenärer med pågående konkursärenden. Skyddet varade tills dom i saken fallit.

Övriga (avslutade ärenden) före 1767 återfinns bland civilärendena i Magistratens och rådhusrättens arkiv. De har inte registrerats i projekt Tidigmoderna konkurser.

Under perioden 1767 till 1773 fördes två diarievolymer (2-3), en innehållande ansökningar om konkurser och en innehållande beslutade offentliga stämningar. Samma ärenden förekommer därför som regel två gånger under den perioden. Sådana ärenden har markerats med Ja i kolumnen DubblettArende.

Statistiska analyser bör av ovanstående skäl endast använda sig av åren 1773 till 1849 för att kunna betraktas som jämförbara på ett korrekt sätt. Konkursdiarievolymerna 4-14 är enhetligt förda och innehåller samtliga konkursärenden vid Magistraten och rådhusrättens arkiv från 1773 till 1849.

Ta kontakt med oss om du behöver mer information om filens innehåll.

 

Att analysera data i Excel med hjälp av pivottabell

Filen som innehåller konkursdiarium 1707-1849 kan på ett flexibelt sätt analyseras med s.k. pivottabell i Excel (kräver att Excel finns installerat på datorn). Följ dessa enkla steg:

  1. Klicka på filen och öppna den.
  2. Välj infoga pivottabell och klicka OK när den första dialogrutan öppnas.
  3. Nu har du filens kolumner till höger och ett arbetsområde till vänster.
  4. Dra och släpp kolumnen AnsokanAr till platsen där det står Släpp radfält här.
  5. Dra och släpp kolumnen Genus till platsen där det står Släpp kolumnfält här.
  6. Dra och släpp kolumnen AntalArendenMinusDubbletter där det står Släpp dataelement här.
  7. De valda kolumnerna under punkt 4-5 är naturligtvis valfria och kan bytas ut.
  8. Du har nu möjlighet att skapa pivotdiagram utifrån raderna, kolumnerna och värdena i pivottabellen.